Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

21:40
4346 0d11 500
Reposted from0 0 viajeszczenie jeszczenie
21:40
8612 c415
Masculin Féminin (1966)
Reposted frompanimruk panimruk viajeszczenie jeszczenie
21:38
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viabrianmay brianmay
21:38
5290 cc3a
Reposted fromkarahippie karahippie viabrianmay brianmay
21:37
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacotarsky cotarsky
21:36
Reposted fromweightless weightless viacotarsky cotarsky
21:34
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
17:46
7248 7bb0 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
17:44
4662 199f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaonorinjin aonorinjin
17:40
6910 f720 500
/teotfw
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viacappaque cappaque
17:39
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus viacappaque cappaque

February 15 2020

16:40
5915 fa11 500
Reposted frompiehus piehus viabrianmay brianmay
16:35
Reposted fromhighlmittel highlmittel via0 0

February 14 2020

17:07
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus vialajla lajla
17:06
2411 5888
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream vialajla lajla
17:06
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi vialajla lajla
17:06
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice vialajla lajla
17:05
0246 4ec4 500
Reposted fromSaturnine Saturnine vialajla lajla
17:05
3171 68f1 500
Reposted frommodalna modalna vialajla lajla
17:04
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl