Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2019

15:27
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viaiblameyou iblameyou
15:27
4596 cfcb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadestroyed destroyed
15:27
4832 f739 500
Reposted fromjutrzenka jutrzenka viadestroyed destroyed

October 21 2019

09:04
Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz,”Dzienniki”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacappaque cappaque

October 14 2019

20:57
5795 1bc9 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou

October 13 2019

20:52
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viaundonee undonee
20:24
0513 9869 500
Reposted frompiehus piehus viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
20:23
2972 95cc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
20:11
0233 f00a 500
każdy. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazabka zabka
20:09
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viajuzcienielubie juzcienielubie

October 09 2019

21:51
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
21:34
3802 6316 500
Reposted frommsofall msofall viabizarrerie bizarrerie
21:33
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi viabizarrerie bizarrerie
21:11
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viamiau-miau miau-miau
21:10
2704 36d6 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends

October 03 2019

19:34
Reposted fromshakeme shakeme viapoolun poolun
19:34
8027 8b88 500
Reposted fromzciach zciach viaaura-lunaris aura-lunaris
19:33
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaura-lunaris aura-lunaris
19:32
5936 31e5 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaecrivain ecrivain
19:32
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeparter departer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl